คำแนะนำสำหรับนักเรียน

  

บทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย ชุดที่ ๖ การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน

 ๑.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของครูและกลุ่ม

๒.  พยายามทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และร่วมกันอภิปราย

๓.  ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจังด้วยความสนใจและเอาใจใส่

๔.  ส่งผลงานให้ครบถ้วนและตรงเวลา

วิธีการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ที่ ชุดที่ ๖ การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน

           ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน  ๑๐ ข้อ  เวลา  ๑๐  นาที

              ๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ชุดที่ ๖ เรื่อง การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน  ใบความรู้ที่ ๖.๑ แนวทางการนำเสนอผลงาน

                  ใบความรู้ที่ ๖.๒ การจัดแสดงโครงงาน

                  ใบความรู้ที่ ๖.๓ แนวทางการประเมินโครงงาน

               ๓. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ชุดที่ ๖

               ๔. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานชุดที่ ๖

               ๕. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน  ๑๐ ข้อ  เวลา  ๑๐  นาที

 วัตถุประสงค์

 ๑.  นักเรียนสามารถบอกสาระสำคัญ และส่วนประกอบของโครงงานที่ควรนำมานำเสนอได้อย่างถูกต้อง

 ๒. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการพูดนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโครงงานได้อย่างถู