ความเป็นมา และความสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
     ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงกำหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาการคิดของผู้เรียนมากขึ้น โดยกำหนดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนเรียนรู้ด้าน     การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไว้ใน หมวดที่ 4 มาตรา 24 ข้อ 2 ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้    ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

           แต่ สภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน พบว่า ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน วิธีการสอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และให้นักเรียนตอบคำถาม เนื่องจากครู ขาดคู่มือ รูปแบบ หรือตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจึงมีความรู้ในระดับความรู้ความจำ ผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

            วิชา ภาษาไทย เป็นวิชา ที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนั้น การการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย จึงต้องใช้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม

Comment

Comment:

Tweet