แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivist Theory) และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวผู้เรียน  การเรียนรู้ คือ การสร้างความหมายที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้น อย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ผลการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของผู้เรียนด้วย สาระสำคัญ ของทฤษฎีการสร้างความรู้ มีดังนี้ 

1.  การเรียนรู้ คือการสร้างความหมาย ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  ผู้เรียนจะตั้งสมมติฐาน ตรวจ สอบและอาจเปลี่ยนสมมติฐานในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์หรือกับบุคคล ผู้อื่นก็ได้   และผลการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เท่านั้น   แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้ดั้งเดิมของผู้เรียนด้วย 

2.  พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล มีการปรับตัวผ่านทาง กระบวนการซึมซับ(Assimilation) กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา(Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูล หรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม   

3. ผู้เรียนต้องมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยผู้เรียนจะนำตนเอง และควบคุมตนเองในการเรียนรู้  ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทำ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

               4.  ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) และความอยากรู้อยากเห็น เป็นกลไกหลักที่จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้   ความขัดแย้งทางปัญญาจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ และความขัดแย้งทางปัญญา ก่อให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง (Reflective Activity) การไตร่ตรองเป็นองค์ประกอบหลักที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive Restructuring) 

 

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นรูปแบบที่อยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้ทางภาษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ไปพร้อม ๆ กัน สาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี ดังนี้ 

1.  การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนอง ที่สามารถทำให้พึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นทักษะการเขียนจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง และมีประสบการณ์ในการฝึกเขียนตามตัวอย่าง 

       2.  ความสามารถทางการเขียน คือความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิดที่ต้องการเชื่อมโยง จัดวางและพัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ในการเรียบเรียงความคิดให้เป็นประโยค และเรื่องราว  ถ่ายทอดเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ หรืออักษรในลักษณะที่ถูกต้องทางไวยากรณ์ เป็นข้อความ จัดลำดับความคิดได้เหมาะสม สามารถสื่อสารข้อมูลนั้นไปสู่ผู้อ่านได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  

3.  การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ควรเป็นการรวมทักษะอื่นเข้าด้วยกันกับการอ่าน เช่น ทักษะการเขียน ซึ่งเท่ากับว่า นอกจากผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านแล้ว  ในเวลาเดียวกันนักเรียนจะได้รับการฝึกการเขียนและพัฒนาการคิดไปด้วย  ฉะนั้นการอ่าน จึงเป็นสื่อในการพัฒนา ส่งผลให้ทักษะการคิด และทักษะการเขียนดีขึ้นด้วย เพราะทั้งการอ่าน การเขียน และการคิดต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

Comment

Comment:

Tweet

It's hard to find a better sword with this price as a gift, collection and for ordinary practice.

#4 By Swords Fittings avaliable (120.42.93.189) on 2013-10-05 22:16

uifzlyibvl
<a href="http://www.g5z715756j38ywx0fdr8vt77sti2u2p9s.org/">aifzlyibvl</a>
ifzlyibvl http://www.g5z715756j38ywx0fdr8vt77sti2u2p9s.org/

#3 By ifzlyibvl (223.82.7.68) on 2013-10-01 08:09

{The Twelve|The Ten} MostExtreme bag Secrets and cheats... And The Ways To Employ them

#2 By ??????????? (192.99.6.186) on 2013-10-01 08:04

Hey, I've surely got to claim, I enjoy your website. The colours, the structure, the general theme, they all get completely together. Anyway, that's all I really needed to state.

#1 By FQRbssRx (198.27.82.165) on 2013-07-28 06:30