หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

 

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักการในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้


     1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย ความสัมพันธ์ของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ การเรียนรู้ จะอยู่ในรูปการประมวลผลข้อมูล อันได้แก่ การจัดการโครงสร้างข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ (Organization) การเรียกใช้(Retrieval) การสังเคราะห์อย่างต่อเนื่อง(Assembling and Reassembling) และการปรับและปรุงแต่ง (Turning) เพื่อนำไปใช้ในการคิด การแก้ปัญหา และการเรียนรู้


     2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรมเอง การเรียนรู้เกิดจากโครงสร้างส่วนบุคคล และโครงสร้างทางความคิด เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับประสบการณ์ใหม่ด้วยกระบวนการพิสูจน์ให้เห็น จริงได้ การสร้างความหมายผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้น อย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และการมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้


     3. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้คิดอย่างอิสระ จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความคิดรวบยอด


     4. ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ โดยการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ ครูทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน


     5. ทักษะการอ่าน การคิด และทักษะการเขียน มีความสัมพันธ์กันแบบเอื้อประโยชน์ การอ่านส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านดีย่อมส่งผลให้ความสามารถทางด้านการเขียนดีไป ด้วย และคุณภาพของงานเขียนก็สัมพันธ์กับประสบการณ์ด้านการอ่าน ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการรวบรวมความคิด สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลความข้อมูล ต่าง ๆ ได้ ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอ่านและการเขียนก่อให้เกิดกระบวนการคิด และแสดงความคิดออกมาได้อย่างดี การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ จึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการแบบบูรณาการไปพร้อม ๆ กัน


Comment

Comment:

Tweet