จุดมุ่งหมายของ รูปแบบการจัดการเรียนรู้

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาทักษะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ด้าน คือ ทักษะการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเขียน


Comment

Comment:

Tweet