กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

      กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดกาเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 

      1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Motivation : M)

เป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น เร้าความสนใจของผู้เรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เสนอเหตุการณ์ เรื่องราวที่น่าสนใจ แนะนำวิธีการเรียนรู้

      2. ขั้นกิจกรรม การอ่าน (Reading : R)

เป็นขั้นที่ให้นักเรียนอ่านเนื้อหา หรือเรื่องราว ที่กำหนดให้ โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาเนื้อหาที่อ่าน และสังเกตลักษณะของเรื่องราวที่อ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด

      3. ขั้นคำถาม เพื่อการคิดวิเคราะห์(Questions for Analytical thinking : Q)

เป็นกิจกรรม การเรียนรู้ที่มีการตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมที่มี เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีโอกาสอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปสาระสำคัญ รูปแบบ ลักษณะของเรื่องที่อ่าน

      4. ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน (Creation of Writing : C)

เป็นขั้นที่ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน เกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ หรือตัวอย่างงานเขียน มาประยุกต์ใช้ ในการสร้าง งานเขียนของตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

      5. ขั้นสรุปและประเมินผล (Evaluation : E)

เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของการเรียนรู้ ทำแบบฝึกหัด ประเมินผลงานของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับ

edit @ 13 Feb 2012 01:58:27 by Saovanee

Comment

Comment:

Tweet