การวัดและประเมินผล

 

การวัดและประเมินผล ตามรูปแบบการจัดกาเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการวัดและประเมินผลทักษะของนักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านทักษะการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเขียนสื่อความ ซึ่งมีแนวทางในการวัดและประเมินผล ดังนี้

1. ด้านทักษะการอ่าน

เป็นการวัดความสามารถด้าน ความรู้ความจำ เช่น รู้ข้อเท็จจริง จำหรือระลึกข้อมูลได้ ประเมินความเข้าใจ เช่น สรุป หรืออธิบายเรื่องราวที่อ่านได้

2. ด้านการคิดวิเคราะห์

เป็นการประเมิน ทักษะการคิด และการวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

2.1 การวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย

2.1.1 ความสามารถในการจำแนกและสรุปความรู้

2.1.2 ความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อสมมติฐาน

2.1.3 ความสามารถในการระบุข้อมูลสำคัญ

2.1.4 ความสามารถอธิบายปัจจัยที่ทำให้บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน

2.1.5 ความสามารถในการสรุปข้อความได้

2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ประกอบด้วย

2.2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ

2.2.2 ความสามารถตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่

2.2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานที่อ่าน

2.2.4 ความสามารถสรุปได้ว่าข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญ

2.2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแต่ละสถานการณ์

2.2.6 ความสามารถวิเคราะห์ความที่ขัดแย้งที่ปรากฏการณ์ในเนื้อเรื่อง

2.3 การวิเคราะห์หลักการ ประกอบด้วย

2.3.1 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของข้อมูล

2.3.2 ความสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้เขียน

2.3.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นหลักการ

2.3.4 ความสามารถเรียนรู้เทคนิค วิธีการที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง

3. ด้านการเขียน

1. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์ หมายถึง ความถูกต้องของการใช้ไวยากรณ์ในการเขียนเรื่องนั้น

2. วัดความสามารถการใช้ศัพท์ หมายถึง การเลือกใช้ศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมและหลากหลาย

3. วัดความสามารถด้านกลไกการเขียน หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนและตัวสะกดที่ผู้เขียนใช้ได้ถูกต้อง

4. วัดด้านความคล่องแคล่วของการเขียน คือ วัดด้านลีลา และความคล่องของการสื่อความหมาย หมายถึงความสามารถในการนำเสนอเนื้อเรื่องและความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจความ หมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อ การเลือกใช้ถ้อยคำ ลีลาการเขียนและโวหารต่าง ๆ

5. วัดด้านความสัมพันธ์ของข้อความ หมายถึง การจัดลำดับความคิดและการเรียบเรียงข้อความ

edit @ 13 Feb 2012 01:58:44 by Saovanee

Comment

Comment:

Tweet