- บทคัดย่อ

posted on 31 Mar 2012 18:45 by oiljungy in IRWAModel
ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่าน การเขียน และการคิด   วิเคราะห์  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
 
ชื่อผู้วิจัย          นางเสาวณีย์   ฝักทอง
 
ชื่อหน่วยงาน    โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ
 
                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ (2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 (3) เพื่อศึกษา  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์   (4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
                    การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 3 เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรีสยนรู้ ขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน แบบสอบถามความพึงพอใจ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และการทดสอบสถิติค่าที(t-test)

                    ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับต่ำ ครูผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียน มีความต้องการให้พัฒนานักเรียนอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า IRWA Model(Instructional Models Integrated Reading, Writing and Analytical thinking) มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบ    การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล  4) ระบบสังคมและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ  ส่วนที่ 2  การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และส่วนที่ 3 สาระความรู้ ทักษะและสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนคือ1) ขั้นเตรียมความพร้อม(Motivation : M) 2) ขั้นกิจกรรม การอ่าน (Reading : R) 3)ขั้นคำถาม เพื่อการคิดวิเคราะห์(Questions for Analytical thinking : Q) 4) ขั้นสร้างสรรค์งานเขียน (Creation of Writing : C) 5) ขั้นสรุปและประเมินผล(Evaluation : E) (3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินคุณภาพ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิผล 0.65 คิดเป็นร้อยละ 65 มีประสิทธิภาพ 85.20/83.79  นักเรียนมีทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน และครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ IRWA Model พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

Comment

Comment:

Tweet