คำแนะนำสำหรับนักเรียน

  

บทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย ชุดที่ ๖ การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน

 ๑.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของครูและกลุ่ม

๒.  พยายามทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และร่วมกันอภิปราย

๓.  ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจังด้วยความสนใจและเอาใจใส่

๔.  ส่งผลงานให้ครบถ้วนและตรงเวลา

วิธีการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ที่ ชุดที่ ๖ การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน

           ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน  ๑๐ ข้อ  เวลา  ๑๐  นาที

              ๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ชุดที่ ๖ เรื่อง การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน  ใบความรู้ที่ ๖.๑ แนวทางการนำเสนอผลงาน

                  ใบความรู้ที่ ๖.๒ การจัดแสดงโครงงาน

                  ใบความรู้ที่ ๖.๓ แนวทางการประเมินโครงงาน

               ๓. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ชุดที่ ๖

               ๔. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานชุดที่ ๖

               ๕. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน  ๑๐ ข้อ  เวลา  ๑๐  นาที

 วัตถุประสงค์

 ๑.  นักเรียนสามารถบอกสาระสำคัญ และส่วนประกอบของโครงงานที่ควรนำมานำเสนอได้อย่างถูกต้อง

 ๒. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการพูดนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโครงงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ๓. นักเรียนสามารถวางแผนนำเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์

 

เนื้อหา ชุดที่ ๖

 ๑.  การนำเสนอโครงงานโดยการบรรยาย

 ๒.  การนำเสนอโครงงานโดยการจัดแสดงนิทรรศการ

แบบทดสอบ

เรื่อง การนำเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน     เวลา  ๑๐  นาที

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท ( )  ทับหัวข้อ  ก , ข , ค  และ  ง

               ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละข้อ

๑. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการนำเสนอหรือจัดแสดงโครงงาน

ก. ชื่อโครงงาน

ข. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ค. บรรณานุกรม

ง. วิธีดำเนินการ

๒. การนำเสนอโครงงานที่ดีมีความสำคัญอย่างไร

ก. ช่วยให้โครงงานได้รางวัล

ข. ช่วยให้โครงงานน่าสนใจ

ค. ช่วยให้โครงงานถูกเลียนแบบ

ง. ช่วยให้โครงงานไม่น่าเชื่อถือ

๓. “ให้เลือกเฉพาะหัวข้อที่สำคัญในการนำเสนอ”

หัวข้อใดไม่จำเป็นต้องนำเสนอ

ก. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ข. บรรณานุกรม

ค. วิธีดำเนินการ

ง. ชื่อโครงงาน

๔. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการนำเสนอโครงงาน

ก. ความปลอดภัยของการจัดการแสดง

ข. ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดแสดง

ค. นำเสนอโครงงานให้ครบทุกหัวข้อ

ง. อธิบายหลักการและข้อความอย่างถูกต้อง

๕. ประโยชน์ของการประเมินโครงงานมีอะไรบ้าง

ก. ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

ข. นำมาใช้ปรับปรุงการทำโครงงานครั้งต่อไป

ค. ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ง. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใดไม่ใช่ กรอบแนวทางในการที่ผู้ประเมินจะประเมินโครงงาน

ก. ความคิดสร้างสรรค์

ข. ทักษะการสังเกต

ค. กระบวนการทำงาน

ง. เนื้อหาสาระ

๗. กระบวนการทำโครงงานที่นักเรียนคิดว่า ผู้ประเมินโครงงาน ควรประเมิน คือข้อใด

ก. กระบวนการเรียนรู้

ข. กระบวนการคิด